Presons formarà treballadors socials per millorar la reinserció social

Presons formarà a treballadors socials per oferir millores a la reinserció social. Una de les novetats és el Manual de Treball Social en Institucions Penitenciàries que es va presentar el passat 18 d’octubre al III Congrés de Treball Social i el Tercer Sector en l’Àmbit Penitenciari.
 Vídeo de Marián Meseguer

Els casos de violència infantil han augmentat a Espanya en un 79% en els últims 5 anys

Sandra Soriano, treballadora social de l’Equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) del servei educatiu de Ciutat Vella des de fa 13 anys. La seva tasca consisteix en valorar, orientar i realitzar seguiment de l’alumnat amb necessitats educatives derivades de situacions socials i econòmiques desfavorides vetllant per la seva inclusió.

entrevista-ts-sorianoQuants casos de maltractament infantil tracteu al llarg de l’any?

Les situacions de maltractament infantil en són moltes, d’algunes en tenim certesa i d’altres sospita, però ara mateix podria comptar-ne més de trenta, només pel que a mi respecta en el districte de Ciutat Vella. Considero que els casos de violència, sigui entre iguals o no, han anat en augment els darrers anys, i/o es visualitzen més.

Consideres que la vostra tasca dona resposta al maltractament infantil?

Sí, l’ha de donar. En qualsevol dels casos l’hem d’abordar seguint una sèrie de protocols i una ètica professional. Realitzem la valoració del nivell de gravetat de la situació i si aquesta es detecta com greu es deriva a la Unitat de Detecció i Prevenció de Maltractament Infantil, a la Direcció General d’Atenció a la Infància, a la Fiscalia de Menors o al Jutjat de Guàrdia segons cada cas.

Consideres que els factors sociofamiliars del nen/a condicionen o influencien en les situacions de maltractament infantil?

Aquest tipus de maltractaments acostumen a produir-se dins del mateix nucli familiar, sigui per manca d’habilitats o bé per altres raons, el no exercici de les funcions parentals deixa els infants en situacions de desprotecció i acostuma a tenir repercussions importants.

De quina manera es treballa la funció preventiva amb les famílies en risc de desprotecció infantil?

Realitzem assessoraments i orientacions als centres educatius sobre aquesta qüestió, i treballem especialment amb les famílies que presenten indicadors de risc. Actualment també s’estan impulsant tallers “d’habilitats parentals”, en els que participem de forma activa. Malauradament, les famílies que més ens preocupen, no acostumen a acudir a aquests.

LARA GALLARDO